Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Ako objednávať:

 • Na internetovej stránke spoločnosti AMONIT s.r.o. môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:
 1. Ako registrovaný zákazník
 2. Ako neregistrovaný zákazník
 3. E-mailom, zaslaným na info@cashback.discount
 4. Telefonicky na 0911 626 452
 • Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
 • Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
 • Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
 • Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

Spôsob platby za tovar a služby:

 1. Na faktúru pre zmluvných zákazníkov.
 2. Platbou na účet.
 3. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).
 • Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednávky.
 • Faktúry zašleme na vašu mailovú adresu.
 • V tlačenej forme zasielame faktúru na vyžiadanie od zákazníka.

Zaisťovacie prostriedky

 • V prípade zmluvných zákazníkov pri nedodržaní lehoty splatnosti uvedenej na faktúre je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Zľavy z ceny:

 • Zľavy z tovaru a služieb sú uvedené v platnom cenníku alebo pri konkrétnej ponuke na webovej stránke.
 • Z o všetkých tovarov a služieb poskytujeme CASHBACK ZĽAVU vo výške 2%, pre držiteľov cashbackovej karty.

 

Spôsob dodania tovaru:

 • Elektronicky dodávané služby doručujeme vo forme e-mailových správ, prípadne umožníme zákazníkovi stiahnuť si obsah z webových stránok.
 • Tovar, ktorý nie je v elektronickej forme, dodávame poštou, prípadne kuriérnou službou na adresu zákazníka.

 

Dodacia lehota:

 • Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.
 • Pri elektronických produktoch je dodanie obratom, po úhrade služby.
 • O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
 • O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
 • Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar či službu.
 • V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0911 626 452 alebo e-mailom: info@cashback.discount.

 

Kontaktné a bankové údaje:

 • Kontaktné údaje: AMONIT s. r. o.
 • Sídlo spoločnosti: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I., vložka č.: 50628/B, oddiel: Sro
 • IČO: 43983278
 • DIČ: 2022540322
 • IČ DPH: SK2022540322
 • E-mail: info@cashback.discount
 • Telefón: 0911 626 452

 

 • Bankové spojenie: • Bankové spojenie na Slovensku: • Tatra banka a.s. • Číslo účtu: 2627029893 / 1100 • SWIFT Banky: TATRSKBX • IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893
 • Bankové spojenie pre Českú republiku:  FIO banka • Pre platby v EUR: • Číslo účtu: 2300060768 / 2010 • Pre platby v Kč: • Číslo účtu: 2500060770 / 2010
 • Variabilným symbolom platby je číslo objednávky

Storno objednávky:

 • Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 911 626 452 alebo e-mailom: info@cashback.discount
 • V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy.
 • Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.

 

Záručné a reklamačné podmienky:

 • Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
 • Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
 • Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.
 • Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.
 • Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
 • Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
 • Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 14.00 do 21.00 hod.
 • K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
 • Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: AMONIT s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
 • Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

 

Výhrada vlastníckeho práva:

 • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim.
 • Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.
 • Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.
 • Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.(marketingové účely).
 • Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.